----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechno, co Josef ve svém životě dělal, bylo z lásky k Bohu a k jeho rodině.

 

LÁSKA K BOHU I K SOBĚ V BIBLI:

Miluj svého bližního jako sám sebe!

Mk 12, 31

 

"Jonatán si ho zamiloval jako své vlastní srdce."                                                               

1Sam 18,1

 

 "...Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe....“                                                                    

Ef 5,21-33

 

 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.                                                                                                                         1 Kor 13,1-3

Co znamená být láskyplným?

Být láskyplným k druhým znamená chovat se k nim s láskou a úctou. Láskyplný vztah nepřichází sám od sebe, ale je třeba o něj pečovat. Vždy přistupovat k druhému s láskou.

 Možná si teď řeknete, že se to lehko řekne, ale jak to udělat?

O Josefovi toho v Bibli moc napsáno není, ale hodně toho udělal

Pokora je vlastností, kterou se tento měsíc chceme učit od sv. Josefa

Co znamená být pokorným? - Přemýšlíme někdy o tom?

Nenapadlo nás, že do dnešní doby, kdy se klade ve společnosti důraz na úspěšnost, zaměstnavatelé přece musí vidět kolik jsem odvedl práce, se pokora moc nehodí? Právě naopak. Pokora není synonymem k „podceňování se“ a upozaďování našich schopností. Nejsme vyzývání k tomu, abychom stáli mimo tento svět. Jsme povzbuzeni k tomu, abychom v tomto světě žili tím nejlepším možným způsobem. Být pokorný a skromný neznamená být nesebevědomý a neprůbojný. Pokorný člověk však dokáže upustit od svých plánů a přijmout plán Boží. Skromný člověk se netlačí dopředu za každou cenu, ale dává prostor i druhým.

Josef obětoval mnohokrát své pohodlí, když přijal Pannu Marii a staral se o Pána Ježíše.

 Obětavost je vlastností, kterou se tento měsíc chceme učit od sv. Josefa - Josef obětoval mnohokrát své pohodlí, když přijal Pannu Marii a staral se o Pána Ježíše.

Co je obětavost?

Je kořením služby. Obětavost dává našemu životu nový rozměr, duchovní rozměr. Obětavost je překročením ekonomických vztahů „má dáti-dal“, které samy o sobě činí z povolání jen obyčejnou práci, jen obyčejné zaměstnání.

Obětavost to je to „něco navíc“, bez čeho by naše služba – ať doma v rodině, ve farnosti, v zájmovém sdružení, v politice …. byla zploštělá a chladná. Obětavost je srdcem všech našich aktivit. Právě pro ono „srdce při věci“ je obětavost Bohu milá, posvěcuje náš aktivní život a podle apoštola Pavla ho dokonce povyšuje na bohoslužbu.

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“                                               Římanům 12,1

Často v našich rodinách stojíme před dilematem – jak se obětovat – a někdy si také můžeme klást otázku není toho už mnoho?

Pán Ježíš nám říká: "Miluj bližního svého JAKO SEBE SAMÉHO". Co to pro nás má znamenat?

Dopřávejme tedy bližnímu ze své pomoci tolik, kolik si sám dovolíš, kolik tě těší, nakolik máš vnitřní sílu a touhu pomáhat, nakolik se SÁM ROZHODNEŠ, kolik toho zvládneš……
Ano, samozřejmě, naše možná příliš ochotná obětavá pomoc je druhým nesmírně příjemná, rozmazlující, a rychle si na ni všichni zvyknou jako na běžnou normu, pokud si sami nestanovíme hranice "STOP". Každý z nás je originál, a to že náš soused toho „zvládá tolik“ neznamená, že já to musím zvládnout také… 

Josef často musel čekat, až dostane od Boha odpověď na své otázky.

 

Učím se čekat na Boží odpovědi a mít trpělivost s ostatními i sám se sebou. Učím se nechtít vše

hned. Umím si odříct, to po čem toužím. Vyberu si jednu věc, které se zřeknu alespoň na 360

minut (sociální sítě, Netflix, youtube, Minecraft, …). Alespoň 5 minut budu v tichu pozorovat

hořící plamen svíčky. Učím se být v tichu.

 

V měsíci březnu jsme se od sv. Josefa učili modlitbě. Stále v této snaze budeme pokračovat. Opět se spojíme v modlitbě 12ti hodinového růžence v neděli 19. září, který je dnem sv. Josefa.

Informace i možnost se zapsat na tento řetěz modlitby růžence je na našich webových stránkách www.uhersk-brod.dcpr.cz . Pokud nemáte přístup na internet a chcete se zapojit, zavolejte na tel: 731 402 169.

Trpělivost je vlastností, kterou se tento měsíc chceme učit od sv. Josefa - Josef často musel čekat, až dostane od Boha odpověď na své otázky.

Trpělivost v bibli:

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.                                                                                                            Gal 5, 22-23

A z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti         Kol 1,11

A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu                                  Židům 6,15

Být trpělivý je často velmi obtížné. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal. Trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními, sdílet je spolu s nimi.

Jste trpěliví? – Většina z nás spíš asi moc ne. A přitom se trpělivost od nás neustále očekává. Chceme-li se někam dovolat, ze sluchátka se line hudba, která nás má udržet v dobré náladě. V přeplněných čekárnách nabudeme přesvědčení, že jsme se dostali do očistce, nemluvě o čekání na výsledky lékařského vyšetření či na nějaký nepříjemný medicínský zákrok.

12 hodinov renec plaktV neděli 19. června 2022 vás opět zveme ke společnému dvanáctihodinovému řetězu modlitby růžence  za naše rodiny.

 Tabulka pro přihlášení je ZDE 

Vyberte si čas modlitby - u něho pak najdete kterou část růžence se budete modlit. Do kolonky vlevo pak zapište své jméno ať ostaní ví, že tento čas už se někdo modlí.

Prosím nic nemažte!!! Pouze vpisujte!!!

 

Josef se nevzdal, když nenašel v Betlémě přístřeší, a nechyběla mu naděje.

Učím se dodělat do konce i těžké úkoly. Podpořím v tom i ostatní. Stanovím si reálné

předsevzetí (v obtížnosti, v konkrétním čase) a splním ho.

 

Vytrvalost je vlasnost, kterou se v měsíci červenci, chceme učit u sv. Josefa

Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Ž 51, 12

"Nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!" 1Kor 1,7-9

 Mnoho věcí v našem životě vyžaduje vytrvalost a trpělivost – naučit se cizí jazyk nebo hrát na hudební nástroj, vystudovat školu, dokončit pracovní projekt... Čím náročnější a dlouhodobější úkol, tím více vytrvalosti potřebujeme. Apoštol Pavel nám staví před oči náš „celoživotní projekt“, ve kterém je potřeba vytrvat až do konce. Kde vytrvalost čerpat?

Josef se v Betlémě snažil ze všech sil, aby našel pro rodinu přístřeší.

 

Učím se být i v těžkostech vynalézavý. Sám vymyslím, co mohu udělat pro ostatní. Nenechám

nudu a nicnedělání, aby ovládaly můj volný čas. Přemýšlím, co dělám ve volném čase

a využiji ho k učení se novým věcem.

  

Kreativita - vynalézavost

je vlastností, kterou se tento měsíc chceme učit od sv. Josefa - Josef se v Betlémě snažil ze všech sil, aby našel pro rodinu přístřeší.

 

 

Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás může napadnout otázka, proč Bůh nezasáhl přímo a jasně. Proč to nenalajnoval? Bůh však zasahuje skrze události a lidi. Josef je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě Ježíše a jeho matku. Bůh mu svěřuje svého syna a jeho matku, protože důvěřuje v jeho vynalézavost.

Aby uživil svou rodinu, musel Josef pracovat.

Učím se od něj dobře využívat svůj čas, rozvíjet své schopnosti, pracovat a vážit si práce jiných. Učím se děkovat každému, kdo mi pomáhá.

 

Pracovitost je vlastností, kterou se tento měsíc chceme učit od sv. Josefa -  Aby uživil svou rodinu, musel Josef pracovat.

 

V bibli můžeme najít celou řadu citátů týkajících se práce.

Tady jsou některé příklady:

Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.   (Jan 5,17)

Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem.   (Iz 26,12)

Dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou.    (Žl 90,17)

Nepouštěj se do mnoha podniků najednou; vezmeš-li jich na sebe příliš, nezůstaneš bez viny. Třebaže se budeš honit, nestihneš to, a dáš-li se na útěk, neunikneš.    (Sir 11,10)

 

Josef k sobě přijal Pannu Marii, stal se pěstounem Pána Ježíše, staral se o ně, chránil je.

Učím se být zdvořilý k druhým, nepoužívám hned tvrdá slova, když si nerozumíme, nedělám

žerty, které druhé zesměšňují. Modlím se za druhé lidi i za ty, na které se zlobím.

Duben jako pokračování našeho snažení se sv. Josefem je inspirován jeho přijetím Marie a Ježíše.

Březen jako zahájení našeho snažení se sv. Josefem je inspirován jeho důvěrou v Boha  - modlitbou.

Josef slyšel, když k němu Bůh promlouval. Naslouchal mu. Šel tam, kam mu Bůh řekl.

Denně se modlím, rozmlouvám s Bohem. To, co mě trápí, i to, z čeho mám radost, se učím odevzdávat Bohu v modlitbě, naslouchat mu a přijímat jeho vůli, i když se liší od mých plánů.